Ephesians, 1611 King James, audo bible with Apocrypha

Ephesians